Polityka prywatności w jednostce

 

Pracownia Cukiernicza Wyroby Własne s.c.

Piotr Śliwa, Małgorzata Bejm,

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Cukiernicza Wyroby Własne s.c. Piotr Śliwa, Małgorzata Bejm, ul. Królewska 8, 30-045 Kraków zwana dalej jednostką adres email : biuro@sliwa.com.pl

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Małgorzatą Bejm  e-mail: biuro@sliwa.com.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy (w tym wystawienie fv) jak również zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

4. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto, w niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, pomiotom przetwarzającym dane osobowe, którym zlecimy to zadanie oraz innym odbiorcom danych, np.: kurierom, ubezpieczycielom.

1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

2. Dane będą przechowywane :

  • przez okres 5 lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). dotyczy danych firmy W myśl bowiem art. 86 § 1 podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
  • przez okres 12 miesięcy licząc od dnia złożenia zamówienia- dotyczy adresu email oraz imienia , nazwiska i stanowiska służbowego osoby składającej zamówienie
  • przez okres 24 miesięcy dotyczy numerów telefonów oraz przypisanych do nich imion i nazwisk.

Wszystkie  kontakty usuwane co 24 miesiące. Pierwszą operację przeprowadzono 25 maja 2018 r  Termin kolejnych to 24 m-ce począwszy od 01 stycznia 2019.

1.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

2.Informujemy, że  pozyskane od Państwa dane nie podlegają profilowaniu ani żadnemu przetwarzaniu poza wskazanym pkt 3 i 4